VILLKOR FÖR ANVÄNDNING 

 


 

ACCEPTANS AV VILLKOR

Denna webbplats ägs och drivs av Saint-Gobain Abrasifs, ett företag beläget vid Rue de l'Ambassadeur - B.P.8, 78 702 Conflans Cedex, Frankrike (här benämnt ”Företaget”). I utbyte mot att få tillgång till, att få söka på och/eller använda denna Webbplats, godtar du att följa dessa Villkor för användning och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive utan begränsning amerikanska lagar och förordningar om export och återexport. Om du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för användning, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS OCH LADDA INTE NER NÅGOT MATERIAL FRÅN DEN.


TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Tillgång till denna Webbplats begränsas till att se de länkade webbsidorna endast för legitima affärsändamål för att få tillgång till den information som Företaget tillhandahåller på denna Webbplats. Varje tillträde till eller försök att få tillträde till andra delar av Företagets datasystem eller annan information som systemet innehåller för något som helst syfte är strängt förbjudet.

 


KOMMENTAR OM UPPHOVSRÄTT; BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

Den information som presenteras på den här Webbplatsen, tillsammans med alla dokument, datafiler eller annat material som är tillgängligt att se eller ladda ner (inklusive, exempelvis, pressmeddelanden, produktbeskrivningar, kundvägledningar eller tips samt frågor och svar) är Företagets och/eller dess leverantörers upphovsrättsligt skyddade arbete och är skyddat enligt vad som stadgas i amerikanska och världsomfattande upphovsrättsliga lagar och avtal. Företaget medger dig tillåtelse att kopiera all sådan information eller material så länge varje exemplar (i) används uteslutande för information eller för tillåtet kommersiellt bruk till stöd för Företagets produkter eller affärsintressen och inte förändras eller revideras på något sätt, (ii) tydligt visar alla tillkännagivanden om upphovsrätt eller patentskydd, i samma form och på samma sätt som originalet samt (iii) visar ett tillkännagivande om att materialet används uteslutande med tillstånd av Företaget. Du får inte heller, utan Företagets tillåtelse, ”spegla” eller ”rama in” något material som den här Webbplatsen innehåller på någon annan server. Förutom vad som uttryckligen medges i den här avdelningen (eller uttryckligen, skriftligt, till dig), medger Företaget eller dess leverantörer inte någon bestämd eller underförstådd rätt för dig enligt patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemlighetsinformation av något slag.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

De immateriella rättigheterna för dokumenten på denna webbplats – och för varje annat element som skapats för webbplatsen – tillhör, om inte annat anges, uteslutande Saint-Gobain Abrasives AB och/eller Saint-Gobain Group Entities, som inte beviljar någon licens eller rättighet annat än rätten att besöka och navigera på webbplatsen. 

Reproduktion av de dokument som publiceras på webbplatsen (särskilt fotografierna, filmerna och animationerna) godkänns endast för informationsändamål, och då endast för personligt och privat bruk. Reproduktion eller användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjudet, förutom då skriftligt tillstånd på förhand givits av Saint-Gobain Abrasives AB. 

Företagsnamn, logotyper, produkter, varumärken och domännamn som nämns på denna webbplats tillhör Saint-Gobain Abrasives AB och/eller Saint-Gobain Group Entities och får inte användas utan på förhand givet skriftligt tillstånd från det berörda företaget eller enheten.

 


ÖVERLÄMNING AV INFORMATION

Varje återkoppling eller annan information som insamlats från denna Webbplats användare eller kunder, såsom kommentarer, förslag eller liknande, ska anses vara icke-konfidentiell och Företaget ska inte ha någon skyldighet av något slag avseende sådan information och ska fritt kunna reproducera, använda, yppa och sprida den informationen till andra utan begränsning.  Vidare ska Företaget fritt kunna använda alla idéer, begrepp, kunskaper eller tekniker som är inbegripna i sådan information för varjehanda syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, producera och marknadsföra produkter som inkorporerar sådan information.

 


SEKRETESS

Företaget kan avsätta vissa delar av denna Webbplats att användas uteslutande av vissa parter med vilka Företaget har affärsförbindelser (såsom distributörer, försäljare och entreprenörer).  Dessa områden av Webbplatsen som man kan få tillträde till genom att använda ett lösenord eller andra säkerhetsåtgärder innehåller äganderättsligt skyddad och konfidentiell information om Företaget och dess leverantörer, inklusive produktspecifikationer, tekniska dokument, manualer samt annan information om teknik och marknadsföring (”Konfidentiell information”).  Genom att få tillträde till denna Konfidentiella Information samtycker du till att hålla denna information konfidentiell och att använda informationen endast för de ändamål som den här Webbplatsen är avsedd för. Du samtycker också till att vara försiktig med den Konfidentiella Informationen och att endast delge den inom ditt företag till anställda med ”behov av att veta”, som är instruerade och som samtycker till att inte yppa informationen samt att inte använda informationen för något syfte som inte tillåts genom denna överenskommelse. Du ska inte förändra, dekompilera, bryta ner, baklängesutveckla eller modifiera någon Konfidentiell Information som du tar emot.

 


VARUMÄRKEN OCH MOTSVARANDE

Alla produkt- eller tjänstebenämningar som används på Webbplatsen är Företagets varumärken såvida inte annat anges. Företagets varumärken får användas av tredje part endast med i förväg givet skriftligt medgivande av Företaget och med vederbörligt erkännande.

 


TREDJE PARTS UTTALANDEN PÅ WEBBPLATSEN

Användare eller tredje part får då och då anslå uttalanden eller information på vissa delar av Webbplatsen. Företaget får, men är inte skyldigt att, kontrollera eller granska varje sådant meddelande eller sådan information. Företaget gör inga utfästelser beträffande riktigheten, lämpligheten, lagligheten, ägandeskapet för sådana uttalanden eller sådan information. Företaget avsäger sig uttryckligen varje ansvar för sådana uttalanden av tredje part som enligt straffrätt eller civilrätt rör ärekränkning, immaterialrättsligt intrång, integritet, obscenitet eller andra rättsområden.

 


LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Denna Webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som underhålls av andra företag, enskilda eller förvaltningar som förmån för användare. Dessa länkade webbplatser står inte under Företagets kontroll, och Företaget är inte ansvarigt för riktigheten i informationen på sådana webbplatser. Företaget kontrollerar eller övervakar inte innehållet på sådana webbplatser hos tredje part och erinrar därför om att du går in på och använder alla sådana webbplatser på egen risk.

 


LÄNKAR TILL FÖRETAGETS WEBBPLATSER

Varje part som avser att publicera någon länk till denna webbplats på någon annan webbplats bör underrätta Företaget i förväg om varje sådan länk.

 


FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

FÖRETAGET TILLHANDAHÅLLER WEBBPLATSEN I ”BEFINTLIGT SKICK”. FÖRETAGET LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, BETRÄFFANDE WEBBPLATSENS FUNKTION ELLER FÖR DEN INFORMATION, DET INNEHÅLL, DET MATERIAL OCH/ELLER DE PRODUKTER SOM INGÅR PÅ DENNA WEBBPLATS. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTLIG ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET ALLA GARANTIER, UTRYCKLIGA OCH INDIREKTA, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH/ELLER ICKE-INTRÅNG.

FÖRETAGET GARANTERAR INTE HELLER RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I MATERIALET ELLER TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS. FÖRETAGET KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING GÖRA ÄNDRINGAR I MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER DE PRODUKTER OCH PRISER SOM BESKRIVS I DEM. MATERIALET OCH TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS KAN VARA INAKTUELLA OCH FÖRETAGET UTFÄSTER SIG INTE ATT UPPDATERA DEM. INFORMATION SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS KAN HÄNVISA TILL PRODUKTER, PROGRAM ELLER TJÄNSTER SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA I DITT LAND. RÅDGÖR MED FÖRETAGETS FÖRETRÄDARE I DITT OMRÅDE ANGÅENDE DE PRODUKTER, PROGRAM OCH TJÄNSTER SOM KAN VARA TILLGÄNGLIGA FÖR DIG. TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER EVENTUELLT INTE UTESLUTNING AV INDIREKTA GARANTIER, SÅ DET NÄMNDA UNDANTAGET GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.

 


BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA PÅFÖLJDER OCH FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM FÖRETAGET HAR BLIVIT UNDERRÄTTAT OM SÅDANA.

 


TILLÄMPLIG LAG

Denna Webbplats härrör från och underhålls i Amerikas Förenta Stater, och Företaget gör inga utfästelser beträffande lagligheten i åtkomst till eller användning av Webbplatsen eller materialen från andra länder. Åtkomst är förbjudet i länder där materialen är olagliga. Användare som utnyttar Webbplatsen utanför USA gör detta på egen risk och är ansvariga för att följa tillämplig amerikansk exportlag och tillämpliga lagar i respektive land. Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Pennsylvania (Commonwealth of Pennsylvania) utan att aktualisera några principer för lagval.

 


REVISION

Företaget får när som helst och utan förvarning revidera eller dra tillbaka innehåll på denna Webbplats, helt eller delvis. Företaget får när som helst modifiera eller korrigera sina Villkor för användning genom att uppdatera detta tillkännagivande. Vissa bestämmelser i dessa Villkor för användning kan ersättas med särskilt utformade rättsliga kungörelser eller villkor placerade på bestämda sidor i denna Webbplats.