Wspólnie tworzymy BHP

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy podjęliśmy wiele działań wewnątrz naszego przedsiębiorstwa przy aktywnym uczestnictwie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Działania te skierowane są na budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności za swoje miejsce pracy.

Dzięki skutecznemu dialogowi w ramach kultury BHP w naszej organizacji pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach procesów decyzyjnych dotyczących BHP: od opracowywania i aktualizacji polityki BHP oraz ram regulacyjnych, mających na celu sprostanie dotychczasowym i nowym wyzwaniom, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog z pracownikami nie tylko przyczynia się do poprawy polityki i strategii BHP, ale jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania, które z kolei zapewniają szybkie i bardziej efektywne wdrażanie strategii BHP.

Na poziomie przedsiębiorstwa wysoka kultura bezpieczeństwa to przede wszystkim taka, w której prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Kultura bezpieczeństwa opiera się na włączeniu wszystkich stron poprzez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Wszystkie te elementy kultury organizacji zostały dostrzeżone przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu, czego dowodem jest otrzymane podziękowanie.

 

Podziękowania PIP Poznań