Belangrijke mededeling: deze website wordt op 31 mei vervangen door de nieuwe Saint-Gobain Surface Solutions-site klik om te bezoeken

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Saint-Gobain Abrasives Nederland

 

 


Inleiding

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Saint-Gobain Abrasives B.V., gevestigd aan de Groenloseweg 28 te Eibergen, Nederland en met nevenvestigingen in Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer 38021207 op 20 juli 2021. B.T.W.-nummer NL008545844B01.

 


1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: “Saint-Gobain Abrasives”: de besloten vennootschap Saint-Gobain Abrasives B.V. “Opdrachtgever”: degene die van Saint-Gobain Abrasives een offerte ontvangt, degene die aan Saint- Gobain Abrasives een opdracht verstrekt c.q. die bij Saint-Gobain Abrasives een bestelling plaatst c.q. degene met wie Saint-Gobain Abrasives een overeenkomst sluit, alsmede opdrachtgever in de zin van artikel 12.7 van deze voorwaarden.

 


2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Saint-Gobain Abrasives tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Saint-Gobain Abrasives, hierna te noemen : “de voorwaarden”.

2.2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts naast de algemene voorwaarden van Saint-Gobain Abrasives van toepassing indien deze voorwaarden door Saint-Gobain Abrasives uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard, zulks uitsluitend voor zover de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden niet conflicteren met die van Saint-Gobain Abrasives.

2.3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden doet deze inkoop/aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, zulks behoudens het gestelde onder 2.2.

 


3. Wijziging van de voorwaarden

Saint-Gobain Abrasives is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Saint-Gobain Abrasives zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

RETOURNAME PRODUCTEN

Eventuele retourname van producten is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het Saint-Gobain Abrasives verkoopteam. Indien akkoord, krijgt u van ons een retournummer.

Voorwaarden:

  1. Goederen met een factuurdatum ouder dan 6 maanden worden niet retour genomen;
  2. Kosten retourname € 30,00. Waarde > € 300,00 wordt 10% van de factuurwaarde in mindering gebracht;
  3. Saint-Gobain Abrasives neemt, na overleg, enkel goederen retour welke voorraad artikelen zijn;
  4. Het product moet worden teruggestuurd in de originele, onbeschadigde en onaangebroken verpakking;
  5. Alle transportkosten voor retourzendingen van de klant zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 


4. Offertes

Elke door Saint-Gobain Abrasives uitgegeven offerte is vrijblijvend en geldig tot de aangegeven vervaldatum.

 


5. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door Saint-Gobain Abrasives, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Saint-Gobain Abrasives, respectievelijk de dag waarop Saint-Gobain Abrasives een begin heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van de geplaatste opdracht, e.e.a. onverminderd het genoemde in artikel 12 en artikel 18.

 


6. Prijs

6.1. De door Saint-Gobain Abrasives opgegeven prijzen luiden in Euro of specifiek ander aangegeven valuta, exclusief omzetbelasting en de voor de desbetreffende opdracht geldende transportkosten.


6.2. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke prijs wordt overeengekomen, alsmede indien een “richtprijs” wordt overeengekomen, wordt de definitieve prijs door Saint-Gobain Abrasives bij wijze van nacalculatie vastgesteld, op basis van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Saint-Gobain Abrasives gebruikelijke tarieven.

6.3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren of transportkosten verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro of ander overeengekomen valuta ten opzichte van de andere valuta waarin Saint-Gobain Abrasives de zaken kocht, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.4. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, tekeningen of modellen, onduidelijke informatiedragers, onduidelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te wijzen materialen of producten en alle soorten toeleveringen door de opdrachtgever die Saint-Gobain Abrasives tot meerwerkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van te bewerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6.5. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 6.3. en 6.4. onverkort van toepassing ten aanzien van de door Saint-Gobain Abrasives nog te leveren zaken.


7. Verpakking, verzending en emballage

7.1. Saint-Gobain Abrasives bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever Saint-Gobain Abrasives terzake tijdig schriftelijk anders instrueert. Alle zendingen zijn onderhevig aan de condities zoals vastgelegd in de Incoterms-2020, of latere edities, uitgebracht door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, Frankrijk.

7.2. De verpakkingskosten alsmede deels door de opdrachtgever gebruikte materialen worden opdrachtgever separaat in rekening gebracht. De opdrachtgever staat in voor, conform de ter plaatse geldende wettelijke (milieu)voorschriften, verwerking van verpakking en emballage.

7.3. Verpakking wordt door Saint-Gobain Abrasives niet terug genomen.

 


8. Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

8.1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Saint-Gobain Abrasives ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 8.5.


8.2. Behoudens de door de opdrachtgever bestelde zaken blijven alle door Saint-Gobain Abrasives vervaardigde zaken, waaronder in ieder geval begrepen productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, typen, stansmessen, (folie) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, eigendom van Saint-Gobain Abrasives, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.


8.3. Saint-Gobain Abrasives is niet gehouden de in artikel 8.2. vermelde zaken aan opdrachtgever af te geven. Saint-Gobain Abrasives is voorts niet gehouden de in artikel 8.2. vermelde zaken voor opdrachtgever te bewaren.


8.4. De informatie, die in de in artikel 8.2. vermelde zaken besloten ligt c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden van Saint-Gobain Abrasives, blijft exclusief voorbehouden aan Saint-Gobain Abrasives, ook al zijn daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.


8.5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in de bronnen als bedoeld in artikel 8.1. en 8.2. vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Saint-Gobain Abrasives wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.


8.6. Alle door Saint-Gobain Abrasives verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen of opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door Saint-Gobain Abrasives te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door Saint-Gobain Abrasives verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.


8.7. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door Saint-Gobain Abrasives te vervaardigen/te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

 


9. Afnameverplichting, levering en levertijd

9.1. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd danwel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


9.2. Door Saint-Gobain Abrasives in haar offerte opgegeven levertijd danwel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Saint-Gobain Abrasives schriftelijk in gebreke te stellen en Saint-Gobain Abrasives daarbij een redelijke termijn te stellen.


9.3. Overschrijding van de levertijd verplicht Saint-Gobain Abrasives niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.


9.4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Saint-Gobain Abrasives bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Saint-Gobain Abrasives vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.


9.5. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 


9.6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Saint-Gobain Abrasives ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

9.7. Saint-Gobain Abrasives is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd terzake deze deelleverantie te factureren.


9.8. Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.


9.9. Bij levering van zaken die niet standaard uit het magazijn van Saint-Gobain Abrasives te leveren zijn en derhalve speciaal voor de opdrachtgever geproduceerd moeten worden, behoudt Saint-Gobain Abrasives zich het recht voor om maximaal 10 % van de bestelde hoeveelheid meer of minder te leveren en daarmee de opdracht als afgehandeld te beschouwen. Dit al naar gelang er na fabricage, kwaliteitscontrole en verpakking, gereed product beschikbaar komt.

 


10. Risico en eigendomsovergang

10.1. Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Saint-Gobain Abrasives hebben verlaten, danwel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 9.5, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan.


10.2. Het transport van de zaken geschiedt onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft, tenzij anders overeengekomen zoals vastgelegd in de Incoterms-2020, of latere edities, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, Frankrijk.


10.3. Schade aan zaken veroorzaakt door o.a. vernieling van verpakking is geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.


10.4. Indien opdrachtgever Saint-Gobain Abrasives zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Saint-Gobain Abrasives voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

 


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door Saint-Gobain Abrasives geleverde zaken blijven het eigendom van Saint-Gobain Abrasives totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Saint-Gobain Abrasives gesloten verkoopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Saint-Gobain Abrasives verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) verkoopovereenkomst (en).


11.2. Indien en voor zover zaken in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt Saint-Gobain Abrasives zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van nakoming van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die Saint-Gobain Abrasives uit welken hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.

 
11.3. Door Saint-Gobain Abrasives afgeleverde zaken, die krachtens artikel 11.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht danwel bewerkt. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 
11.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 11.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of te doen halen, zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.

 
11.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Saint-Gobain Abrasives zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


11.6. De opdrachtgever is verplicht: de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, zodra deze voor zijn risico komen, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Saint-Gobain Abrasives op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Saint-Gobain Abrasives geleverde zaken te verpanden aan Saint-Gobain Abrasives op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Saint-Gobain Abrasives BV;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Saint-Gobain Abrasives ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.


11.7. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 17 is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient Saint-Gobain Abrasives alle medewerking terzake te leveren.


11.8. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 11.7. wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de oorspronkelijke factuurwaarde van de teruggenomen zaken, (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

 


12. Betaling

12.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van Saint-Gobain Abrasives contant bij aflevering of binnen dertig dagen na aflevering ten kantore van Saint-Gobain Abrasives of op een door Saint-Gobain Abrasives aan te wijzen bankrekening.


12.2. Saint-Gobain Abrasives is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Saint-Gobain Abrasives is voldaan.


12.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschieden. Bankkosten en overige kosten m.b.t. het betalingsverkeer buiten Nederland komen voor rekening van de opdrachtgever.


12.4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij, vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% over het nog verschuldigde bedrag, doch met een minimum van Euro 250,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

12.5. Door Saint-Gobain Abrasives in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Saint-Gobain Abrasives door de rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.


12.6. Bij een situatie als vermeld in artikel 17 worden alle vorderingen van Saint-Gobain Abrasives op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.


12.7. Onder opdrachtgever in de zin van artikel 12.6. wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter- en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan alsmede het in artikel 1 van deze voorwaarden gedefinieerde.


12.8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 


13. Gebreken en klachtentermijnen

13.1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten)onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.


13.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen vijf (5) dagen na aflevering schriftelijk aan Saint-Gobain Abrasives te melden.


13.3. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) na aflevering schriftelijk te melden aan Saint-Gobain Abrasives.


13.4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Saint-Gobain Abrasives worden geretourneerd.  

 


14. Garantie

14.1. Saint-Gobain Abrasives garandeert het goed functioneren van de door haar geleverde zaken voor een periode van 12 maanden na datum van levering mits behandeld, opgeslagen en gebruikt op de daarvoor voorgeschreven wijze.


14.2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Saint-Gobain Abrasives in, zowel voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Dit voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 2 maanden na de levering volgens artikel 9.5 zijn opgetreden. Dit uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Saint-Gobain Abrasives toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.


14.3. Onder de in artikel 14.2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Saint-Gobain Abrasives worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet binnen het bedrijf van Saint-Gobain Abrasives, of door toezending van een onderdeel ter vervanging. Eén en ander steeds ter keuze van Saint-Gobain Abrasives. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


14.4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
de niet-inachtneming van gebruiksvoorschriften dan wel anders dan het voorziene
gebruik; normale slijtage; reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Saint-Gobain Abrasives ter bewerking zijn verstrekt; materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; door Saint-Gobain Abrasives van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

14.5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Saint-Gobain Abrasives gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Saint-Gobain Abrasives met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Saint-Gobain Abrasives tot reparatie of andere werkzaamheden terzake van de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.


14.6. Het beweerdelijk niet-nakomen door Saint-Gobain Abrasives van zijn garantie-verplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Saint-Gobain Abrasives gesloten overeenkomst.

 


15. Aansprakelijkheid

15.1. Elke aansprakelijkheid van Saint-Gobain Abrasives, waaronder bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, behoudens opzet of grove schuld zijdens Saint-Gobain Abrasives, is uitgesloten.


15.2. Indien de rechter mocht oordelen dat Saint-Gobain Abrasives geen beroep toekomt op artikel 15.1. beperkt de aansprakelijkheid van Saint-Gobain Abrasives zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, transport, invoerrechten, opslag e.d., van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Saint-Gobain Abrasives een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.


15.3. Opdrachtgever is gehouden Saint-Gobain Abrasives te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Saint-Gobain Abrasives in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

 


16. Overmacht

16.1. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Saint-Gobain Abrasives tot enige schadevergoeding.

16.2.Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Saint-Gobain Abrasives gesloten overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Saint-Gobain Abrasives te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Saint-Gobain Abrasives gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Saint-Gobain Abrasives tot enige schadevergoeding en onverminderd de Saint-Gobain Abrasives verder toekomende rechten.


16.3. Indien Saint-Gobain Abrasives bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 


17. Intentieverklaring

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

 


18. Auteursrechten en intellectueel eigendom

18.1. Opdrachtgever garandeert Saint-Gobain Abrasives, dat door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de opdrachtgever ontvangen zaken, waaronder begrepen kopie zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden krachtens de Auteurswet of andere regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële/ intellectuele eigendom, danwel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad.
Opdrachtgever vrijwaart Saint-Gobain Abrasives voor alle aanspraken welke derden terzake geldend kunnen maken.


18.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in artikel 18.1. gerede twijfel bestaat, is Saint-Gobain Abrasives bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Saint-Gobain Abrasives door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten.


18.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijft Saint-Gobain Abrasives steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door Saint-Gobain Abrasives bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, waaronder begrepen, kopie zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook indien terzake de desbetreffende werkzaamheden opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.


18.4. De door Saint-Gobain Abrasives volgens vormgeving van Saint-Gobain Abrasives te leveren geleverde zaken, waaronder begrepen, kopie zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrechten of andere wettelijke bescherming voor Saint-Gobain Abrasives bestaat, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saint-Gobain Abrasives worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.
Overtreding van het in dit artikel gestelde wordt beboet met de omzetwaarde van de met behulp van de overtreding behaalde omzet, zulks met een minimum van
Euro 100.000,= per overtreding.


18.5. Opdrachtgever verkrijgt na levering door Saint-Gobain Abrasives het niet exclusieve gebruiksrecht van de door Saint-Gobain Abrasives in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken, in de zin van de Auteurswet of werken in de zin van artikel 18.4. Het in dit artikel bedoelde recht van opdrachtgever tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 


19. Technische eisen en bemonstering

19.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Saint-Gobain Abrasives er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden vermeld.

19.2 Monsters van een voor opdrachtgever nieuw product en/of kwaliteit, kunnen op uitdrukkelijk verzoek geleverd worden indien voorradig en in een beperkte hoeveelheid om een test uit te kunnen voeren en/of een koop kracht bij te zetten.
Kosten verbonden aan productie en/of levering van monsters zullen, per geval en in onderling overleg tussen beide partijen, aan opdrachtgever worden doorberekend.

 


20. Wijzigingen in de te leveren zaken


Saint-Gobain Abrasives is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken. Indien Saint-Gobain Abrasives van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 2 weken nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
De opdrachtgever heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreft die een verbetering betekenen.


21. Ontbinding van de overeenkomst

21.1. De vorderingen van Saint-Gobain Abrasives op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Saint-Gobain Abrasives omstandigheden ter kennis komen die Saint-Gobain Abrasives goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Saint-Gobain Abrasives de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd geeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Saint-Gobain Abrasives bevoegd tot de verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd met het recht van Saint-Gobain Abrasives schadevergoeding te vorderen.


21.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Saint-Gobain Abrasives zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Saint-Gobain Abrasives bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat bij opdrachtgever enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 


22. Export controle

22.1. De producten van Saint-Gobain Abrasives, met in voorkomend geval inbegrip van de desbetreffende technologie of computerprogramma’s, worden vanuit de Verenigde Staten van Amerika en/of vanuit de Europese Unie uitgevoerd conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake exportcontrole. 


22.2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake exportcontrole en economische sancties. Toepasselijke exportcontroleregelingen en/of economische sancties variëren afhankelijk van de transactie en kunnen instrumenten omvatten die zijn aangenomen door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of individuele landen of groepen van landen. In het bijzonder zal de opdrachtgever de zaken, de dienst(en) of de technologie(ën) niet doorverkopen of anderszins verstrekken (hetzij als een op zichzelf staand product of dienst, hetzij als onderdeel van een ander product of dienst) aan een individu of entiteit indien dit zou kunnen resulteren in een schending van toepasselijke exportcontrolevoorschriften en/of economische sancties, of in een schending van exportvergunningen afgegeven door enige autoriteiten.


22.3. In het geval dat Saint-Gobain Abrasives redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever de voornoemde exportcontrole of economische sanctiewetgeving en -regelgeving niet heeft nageleefd of van plan is dit niet te doen, kan Saint-Gobain Abrasives, na kennisgeving aan de opdrachtgever en zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering of uitvoering van zijn verplichtingen opschorten tot op het moment dat de opdrachtgever in staat is om schriftelijk bewijs te leveren dat er geen schending op het punt staat te gebeuren. Indien de opdrachtgever dit niet doet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van Saint-Gobain Abrasives, heeft Saint-Gobain Abrasives het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever.


22.4. Saint-Gobain Abrasives heeft het recht om zijn prestaties uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever indien, op enig ogenblik, nieuwe economische sancties en/of exportreglementeringen van kracht worden en de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onwettig maken voor Saint-Gobain Abrasives.


22.5. De opdrachtgever garandeert dat hij Saint-Gobain Abrasives, een persoon in dienst van Saint-Gobain Abrasives of een derde geen onrechtmatig voordeel heeft verschaft of beloofd om het voordeel van een overeenkomst te verkrijgen.

22.6. De opdrachtgever geeft Saint-Gobain Abrasives toestemming om tijdens kantooruren evaluaties en audits uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen krachtens dit artikel. In dit verband dient de opdrachtgever alle documenten en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de evaluatie of de audit voor te bereiden en uit te voeren, en toegang te verlenen tot de terreinen van de opdrachtgever of de aan hem gelieerde ondernemingen.


22.7. De opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor en zal desgevallend garant staan voor Saint-Gobain Abrasives of hem volledig schadeloos stellen voor alle klachten, alle schade of verliezen die Saint-Gobain Abrasives zou kunnen oplopen, alsook voor alle kosten en uitgaven die Saint-Gobain Abrasives in dit verband zou maken, ten gevolge van iedere inbreuk door de opdrachtgever op zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel.


23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

23.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Saint-Gobain Abrasives is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.


23.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 “Convention of the International Sale of Goods 1980”.


23.3. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Saint-Gobain Abrasives verstrekte offertes en/of met Saint-Gobain Abrasives gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.