Duurzame inzetbaarheid binnen Saint-Gobain Abrasives

Gedurende de zomer van 2017 geeft Evofenedex verschillende regiobijeenkomsten voor hun leden en niet-leden. Zo kunnen zij leren van specialisten en hun netwerk in de regio uitbreiden. Tijdens deze regiobijeenkomsten die veelal op de bedrijfslocaties van Evofenedex-leden worden gegeven, worden diverse presentaties gegeven over verschillende belangrijke thema’s. Afgelopen vrijdag 7 juli was Evofenedex op bezoek in het ‘Centre of Excellence’ van Saint-Gobain Abrasives BV om te spreken over het thema Duurzame inzetbaarheid met als doel: Een duurzame inzetbaarheid van magazijnmedewerkers. Evofenedex geeft aan dat duurzame inzetbaarheid al langer een belangrijk thema is binnen hun regioraden, maar ook binnen Saint-Gobain Abrasives is duurzame inzetbaarheid van groot belang. HR director Saint-Gobain Abrasives Northern Europe Jeroen Diepenmaat vertelt over het thema binnen Saint-Gobain Abrasives.

Visie op duurzame inzetbaarheid

Saint-Gobain Abrasives BV is zich terdege bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid voor haar medewerkers en medewerkers in het algemeen. Niet alleen vanwege de stijgende pensioenleeftijden en de gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen onze organisatie, maar ook om vroegtijdige uitval van medewerkers te voorkomen. Het is belangrijk om de medewerkers blijvend inzetbaar te houden tijdens hun loopbaan. Binnen onze organisatie proberen we dit brede ‘containerbegrip’ vorm te geven aan de hand van concreet gezondheids- en inzetbaarheid bevorderend beleid en bijbehorende actieplannen.

Belangrijk uitgangspunt is de wederkerigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid vanuit het principe ‘werkgever faciliteert en stimuleert, maar medewerker is verantwoordelijk voor zijn loopbaan en investeert’. Dat wil zeggen dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen loopbaan en daarbij maximaal ondersteund en begeleid worden door Saint-Gobain. Het wederzijds belang daarbij is om een aantrekkelijke en duurzame organisatie te zijn die competitief is binnen het grote Saint-Gobain concern en blijvend toegevoegde waarde levert aan onze externe klanten. Essentieel daarbij is blijvend ‘voorop lopen’ bij de ontwikkeling en productie van onze innovatieve high performance producten. Sociale innovatie en duurzaam ondernemen is daarom onderdeel van onze totale organisatiestrategie.

 

Ergonome en bioritme bij flexibele ploegenroosters & vitaliteitsbeleid 

Om genoemde wederzijdse verantwoordelijkheid goed vorm te geven voeren wij regelmatig overleg met de direct betrokkenen: Management, direct leidinggevenden, medewerkers, HR, Ondernemingsraad en Vakbonden. Vanuit dit regelmatige overleg hebben wij twee belangrijke, concrete initiatieven kunnen ontwikkelen die voor vanuit zowel werkgeversperspectief als vanuit werknemersperspectief succesvol zijn uitgevoerd:

  1. Optimalisatie van onze ploegenroosters, met name daar waar het gaat om flexibele meerploegenroosters en bijbehorende aanvangs- en eindtijden. Door verschillende opties te onderzoeken en in te voeren hebben wij de bioritmische en ergonomische aspecten in belangrijke mate kunnen verbeteren in combinatie met de voor Saint-Gobain zo belangrijke flexibiliteit in productie om de klantvraag maximaal te kunnen beantwoorden. Gelijktijdig met deze optimalisatie hebben we overigens in overleg met alle betrokkenen ook de zogenaamde ‘3+3 regel’ kunnen invoeren: iedere machine/werkplek kan door minimaal 3 verschillende medewerkers worden bediend en iedere medewerker kan minimaal 3 verschillende machines of werkplekken bedienen c.q. beheren. Inzetbaarheid, productiviteit en flexibiliteit gaan hierbij hand in hand.

  2. Invoering en faciliteren van een algehele Health Check als onderdeel van ons Vitaliteitsbeleid voor al onze medewerkers in samenwerking met het gespecialiseerde ‘Bewegen Werkt’. Dit initiatief draagt bij aan de verdere bewustwording van levensstijl, gezondheid en ergonomie van de werkzaamheden van onze medewerkers. Terugkoppeling van de resultaten op afdelings- en bedrijfsniveau zal de basis zijn voor verdere ontwikkeling van stimulerende actieplannen met verbeterkansen binnen onze Arbo-omgeving van onze organisatie. Daarnaast draagt de persoonlijke terugkoppeling van de resultaten van individuele medewerkers door de Vitaliteitscoach van ‘Bewegen Werkt’ bij aan verdere bewustwording en verbetering van individuele werkstijlen, levensstijlen en daarmee verdere stimulering van vitaliteit en verbetering van de gezondheid van onze medewerkers. Bij deze individuele terugkoppeling respecteert en garandeert Saint-Gobain overigens de privacy van onze medewerkers.

Blijven leren en ontwikkelen

Belangrijke succesfactoren bij succesvolle implementatie van bovengenoemde initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn vroegtijdige betrokkenheid en actieve deelname van alle betrokken geledingen op alle niveaus (management, medewerkers en medezeggenschap). Daarnaast is de bereidheid en de durf om ‘concreet te doen en in actie te komen’ van groot belang. Learning by doing is het motto en de bereidheid om te leren van verbeterkansen tijdens het proces geeft uiteindelijk meer resultaat dan blijven praten over een containerbegrip als duurzame inzetbaarheid. Doen en leren in plaats van denken en praten dus!

Jeroen Diepenmaat

HR Director Saint-Gobain Abrasives Northern Europe