GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 


 

ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Deze website, www.saint-gobain-abrasives.com (website), is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Saint-Gobain Abrasives, gevestigd aan de Rue de l'Ambassadeur - BP8, 78 702 Conflans Cedex, Frankrijk (hierna: de Organisatie). Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en dient u zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke  wet- en regelgeving.. Als u het niet eens bent met één van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan NIET en/of download geen materialen van deze website.

 


TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

De toegang tot deze website is beperkt tot het bekijken van de door de Organisatie expliciet toegankelijk gemaakte  webpagina's voor uitsluitend legitieme (zakelijke) doeleinden. Iedere andere toegang tot, of poging tot toegang tot andere gebieden van deze website of computersystemen van de Organisatie of andere informatie op het systeem van de Organisatie is strikt verboden. 

 


COPYRIGHT; GEBRUIKSBEPERKINGEN

De informatie die op deze website wordt weergegeven, inclusief alle documenten, databestanden en andere materialen, waaronder maar niet uitsluitend persberichten, productomschrijvingen, informatiegidsen en FAQ's, worden via het Intellectuele Eigendomsrecht  beschermd door de Organisatie en/of haar leveranciers op grond van wereldwijd geldend auteursrecht- en/of wereldwijd geldende auteursrecht beschermende verdragsbepalingen. De Organisatie geeft u uitsluitend toestemming om auteursrechtelijk beschermde werken van deze website te kopiëren indien ieder afzonderlijk exemplaar (1) uitsluitend voor informatieve doeleinden of commerciële doeleinden gebruikt die ten gunste zijn van de producten of zakelijke belangen van de Organisatie, (2) de persoonlijkheidsrechten van de maker van de door de Organisatie beschikbaar gestelde werken worden gerespecteerd waarbij onder andere alle originele auteursrechten en andere eigendomsrechten duidelijk moeten worden vermeld bij gebruik van een werk en er (3) een schriftelijke verklaring door de Organisatie is afgelegd dat de betreffende werken gebruikt worden met toestemming van de Organisatie. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Organisatie werken van deze website te gebruiken, bewerken, verwerken dan wel in een andere context toe te passen. De Organisatie en haar leveranciers geven u middels deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze het expliciete of impliciete recht  patenten, auteursrechten, handelsmerken en/of handelsgeheimen van de Organisatie te gebruiken.  

 


VERKLARINGEN VAN DERDEN

Alle reacties, feedback en/of overige informatie die wordt ingediend door websitegebruikers, klanten en andere derden, waaronder opmerkingen en suggesties worden verzameld en worden daarbij door de Organisatie uitsluitend als niet-vertrouwelijk bestempeld. De Organisatie heeft niet de taak de door websitegebruikers en/of klanten aangedragen informatie te beschermen. Verder staat de Organisatie te allen tijde vrij om ideeën, concepten, know-how en technieken welke voortkomen uit deze informatie voor ieder doel in te zetten zoals, maar niet uitsluitend, het ontwerpen, produceren en het vermarkten van producten en/of diensten. Daarnaast heeft de Organisatie, zonder nadere berichtgeving, het recht om verklaringen van derden te verwijderen dan wel ontoegankelijk te maken.

 


VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De Organisatie kan bepaalde delen van deze website exclusief toegankelijk maken voor bepaalde partijen  waar de Organisatie zaken mee doet (bijvoorbeeld distributeurs, dealers of leveranciers). Zo bevatten onder andere de gebieden van de website waar u met een wachtwoord toegang voor krijgt Vertrouwelijke Informatie over Saint-Gobain Abrasives en haar leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend productspecificaties, engineering documenten, handleidingen en andere technische en marketing informatie ("Vertrouwelijke informatie"). Door toegang te verkrijgen tot deze Vertrouwelijke Informatie, gaat u ermee akkoord dat de door de Organisatie beschikbaar gestelde  Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk blijft en u de via deze website beschikbaar gestelde Vertrouwelijke Informatie uitsluitend voor de door de Organisatie beoogde doelstellingen gebruikt. U stemt er tevens mee in dat u de door de Organisatie beschikbaar gestelde Vertrouwelijke Informatie uitsluitend met uw werknemers of medecollega's deelt indien dat noodzakelijk is en zij geïnstrueerd zijn deze informatie vertrouwelijk te houden en zich aan de met deze Organisatie gemaakte afspraken te houden, waarbij het verboden is  Vertrouweljike Informatie te gebruiken voor doeleinden welke niet overeengekomen zijn met de Organisatie. Het is niet toegestaan de door de Organisatie beschikbaar gestelde Vertrouwelijke Informatie te wijzigen, herschrijven dan wel op een andere manier te bewerken of verwerken zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van de Organisatie te hebben verkregen.

 


MERKEN EN HANDELSNAMEN

Alle producten en diensten benoemd op deze website zijn handelsnamen en/of beschermde merken van de Organisatie, tenzij door de Organisatie expliciet anders wordt aangegeven. Handelsnamen en/of merken van de Organisatie mogen alleen worden gebruikt door websitegebruikers, klanten en andere derden als de Organisatie daarover voldoende is geïnformeerd en voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

 


UITSPRAKEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE

Gebruikers en derden kunnen verklaringen en/of gegevens of informatie op deze website van de Organisatie plaatsen. De Organisatie kan, maar is niet verplicht, om dergelijke verklaringen of informatie van gebruikers en derden te controleren of te herzien. De Organisatie staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, rechtmatigheid, eigendom of andere aspecten van dergelijke uitingen  en kan deze niet garanderen. De Organisatie wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor dergelijke derden-verklaringen af, waaronder de aansprakelijkheid met betrekking tot, maar niet uitsluitend, laster, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy obsceniteit en andere inbreuken van rechten van derden.. 

 


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan doorlinken naar websites of (embedded) video’s van andere organisaties, individuen en/of bedrijven. Deze websites dan wel de (embedded) video’s waarnaar de Organisatie verwijst worden niet actief gecontroleerd door Saint-Gobain Abrasives. De Organisatie is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie die wordt gepubliceerd op websites van derden. De Organisatie houdt zich niet bezig met het monitoren of herzien van de door haar geplaatste hyperlinks en embedded video’s. De toegang tot en het gebruik van hyperlinks dan wel (embedded) video’s is op eigen risico. De Organisatie wijst ieder onrechtmatig gebruik terzake het doorlinken naar websites of video’s uitdrukkelijk van de hand. 

 


DOORLINKEN NAAR DE WEBSITES VAN DE ORGANISATIE

Elke partij die via een website doorverwijst naar deze website, al dan niet via een hyperlink, moet Saint-Gobain Abrasives van te voren op de hoogte brengen van deze koppeling.

 


AFWIJZING VAN GARANTIES

Deze website en bijbehorende informatie worden geleverd ''as is''. Saint-Gobain Abrasives geeft geen enkele expliciete dan wel impliciete garantie  met betrekking tot het gebruik van de website, de op de website gepubliceerde gegevens, informatie, inhoud, materialen en/of producten en andere content. Voor zover mogelijk wijst Saint-Gobain Abrasives alle  al dan niet in de wet vastgelegde garanties af.  Saint-Gobain Abrasives staat niet in  voor de juistheid en volledigheid van de materialen of diensten die op deze website worden aangeboden, dan wel voor het gebruik van de inhoud van deze website voor enig beoogd doel. De Organisatie kan ten alle tijden veranderingen aanbrengen aan de materialen op deze website, waaronder de producten en prijzen die daarin beschreven staan, zonder voorafgaande kennisgeving. De materialen en diensten op deze website kunnen verouderd zijn, dan wel een misslag of typefout bevatten waarbij de Organisatie voor zover mogelijk geen enkele verplichting heeft om deze bij te werken. De informatie zoals gepubliceerd op deze website kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die niet in uw land beschikbaar zijn. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Saint-Gobain Abrasives in uw sector aangaande onze producten, programma's en diensten die voor u relevant zijn. Bepaalde rechtsgebieden staan geen beperkingen op de impliciete garanties toe, waardoor het mogelijk is dat de beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf niet geldig zijn voor u. 

 


ADEQUATE BESCHERMING TEGEN MALWARE

De Organisatie spant zich zo goed mogelijk in om de site vrij te houden van malware, inclusief virussen, maar kan onder geen enkele omstandigheid garantie verstrekken op dit punt. De gebruiker van deze website is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming tegen computer malware en andere schadelijke bestanden.

 


AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Saint-Gobain Abrasives is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder directe, indirecte of incidentele schade  ongeacht of de Organisatie in kennis gesteld is van dergelijke schade, welke voortkomt uit het gebruik van deze site dan wel het in stand houden van deze website.

 


TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht en zullen naar Franse recht worden beoordeeld. De rechter in Frankrijk heeft de exclusieve bevoegdheid om te oordelen over geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden. De Organisatie staat niet in voor de (wettelijke) gevolgen van het gebruik van deze website of van de getoonde materialen in andere landen. Gebruikers die toegang hebben tot deze website vanuit andere landen doen dit op eigen risico. 

 


WIJZIGINGEN

Deze Organisatie kan op ieder moment de inhoud op deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, herzien of intrekken, zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt geen rechten ontlenen aan deze website, de inhoud van deze website of aan deze gebruikersvoorwaarden. Indien er specifieke voorwaarden van toepassing zijn die gelden op specifieke pagina’s van deze website, wordt dat door de Organisatie expliciet kenbaar gemaakt.