KÄYTTÖEHDOT

 


 

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä hallinnoi Saint-Gobain Abrasives niminen yritys, joka sijaitsee osoitteessa Rue de l'Ambassadeur - B.P.8, 78 702 Conflans Cedex, Ranska (tekstissä viitattu”Yritys”). Pääsette sivustolle, voitte etsiä aineistoa ja/tai käyttää sivustoa vain jos hyväksytte nämä käyttöehdot ja noudatatte kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, mukaanlukien amerikkalaiset lait ja määräykset viennistä ja jälleenviennistä. Jos ette hyväksy näitä käyttöehtoja, ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ TÄTÄ VERKKOSIVUA TAI LADATKO MITÄÄN MATERIAALIA SIVULTA.  


TIEDON KÄYTTÖ JA SAATAVUUS

Pääsy tälle verkkosivustolle rajoittuu liitettyjen verkkosivujen katseluun vain laillisessa liiketoimintatarkoituksessa Yrityksen verkkosivulla tarjoaman tiedon saavuttamiseksi.  Jokainen käynti tai yritys päästä Yrityksen tietojärjestelmän muihin osiin tai muuhun järjestelmän sisältämään tietoon, missä tahansa tarkoituksessa, on ankarasti kielletty.

 


HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUKSISTA; KÄYTÖN RAJOITUS

Verkkosivulla esitettävä tieto sekä kaikki asiakirjat, tiedostot tai muu saatavilla oleva, katseltava tai ladattava materiaali (sisältäen esimerkiksi lehdistötiedotteet, tuotekuvaukset, oppaat tai vinkit asiakkaalle sekä kysymykset ja vastaukset) ovat Yrityksen ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksilla suojattuja töitä ja suojattu sen mukaan kuin on määritelty amerikkalaisissa ja kansainvälisissä tekijänoikeuslaeissa ja sopimuksissa. Yritys myöntää teille luvan kopioida kaikkea tietoa tai materiaalia niin kauan kuin jokaista esimerkkiä (i) käytetään vain tiedon saamiseen tai sallittuun kaupalliseen tarkoitukseen Yrityksen tuotteiden tai kaupallisten etujen tueksi, ja tietoa ei muuteta tai korjata millään tavalla, (ii) osoitetaan kaikille selvästi ilmoitus tekijänoikeuksista tai patenttisuojasta samassa muodossa ja samalla tavalla kuin alkuperäinen, sekä (iii) esitetään ilmoitus, että materiaalia käytetään ainoastaan Yrityksen luvalla. Ilman Yrtyksen lupaa mitään tämän verkkosivun tai muun palvelimen sisältämää materiaalia ei myöskään saa ”peilata” tai ”kehystää”.  Muutoin kuin mitä tässä kappaleessa ilmoitetaan (tai selvästi kirjallisena teille) ei Yritys tai sen toimittajat myönnä mitään erityistä tai epäsuoraa oikeutta teille mihinkään patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai liikesalaisuuteen.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET


Ellei toisin mainita, tällä sivustolla olevien asiakirjojen ja jokaisen tätä sivustoa varten luodun elementin immateriaalioikeudet omistavat yksinomaan Saint-Gobain Abrasives AB ja/tai Saint-Gobain Groupin jäsenyritykset, jotka eivät myönnä sivuston käyttäjälle mitään muuta lupaa tai oikeutta kuin oikeuden selailla ja katsella sivustoa.
Kaikkien sivustolla julkaistujen asiakirjojen (erityisesti kuvien, videoiden ja animaatioiden) jäljentäminen on sallittu yksinomaan informatiivisessa tarkoituksessa ja vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Mikä tahansa jäljentäminen ja kopioiden käyttö muihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty, paitsi kirjallisella luvalla, jonka Saint-Gobain Abrasives AB on myöntänyt etukäteen.
Tällä sivustolla mainitut toiminimet, logot, tuotteet, tavaramerkit ja verkkotunnukset omistavat yksinomaan Saint-Gobain Abrasives AB ja/tai Saint-Gobain Groupin jäsenyritykset, eikä niitä saa käyttää ilman kyseisen yrityksen kirjallista ennakkosuostumusta.

 


TIEDON LUOVUTUS

Kaikki palaute tai muu verkkosivun käyttäjiltä tai asiakkailta kerätty tieto kuten kommentit, ehdotukset tai muut sellaiset katsotaan ei-luottamukselliseksi. Yrityksellä ei ole mitään velvoitetta kyseiseen tietoon liittyen ja se voi vapaasti uudelleenkäyttää, käyttää, julkistaa ja jakaa tietoa rajoituksetta muille. Lisäksi Yritys saa vapaasti käyttää kaikkia ideoita, käsitteitä, tietoja tai tekniikoita, jotka liittyvät kyseiseen tietoon erilaisissa tarkoituksissa mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kyseistä tietoa sisältävien tuotteiden kehitykseen, tuottamiseen ja markkinointiin.

 


VAITIOLOVELVOLLISUUS

Yritys voi osoittaa tietyt osat tästä verkkosivusta käytettäväksi ainoastaan nimetyille osapuolille, joiden kanssa Yrityksellä on liikesuhde (kuten jakelijat, myyjät ja yrittäjät). Nämä verkkosivun osat, joille pääsee käyttämällä salasanaa tai muita turvatoimenpiteitä, sisältävät omistusoikeudella suojattua ja luottamuksellista tietoa Yrityksestä ja sen toimittajista mukaan lukien tuotespesifikaatioita, teknisiä asiakirjoja, ohjekirjoja sekä muuta tietoa tekniikasta ja markkinoinnista (”Luottamuksellista tietoa”).   Saadessanne pääsyn Luottamukselliseen Tietoon lupaatte säilyttää tiedon luottamuksellisena ja käyttää tietoa ainoastaan verkkosivun sallimassa tarkoituksessa. Lupaatte myös olla varovainen Luottamuksellisen Tiedon kanssa ja jakaa sitä vain statuksella ”tärkeää tietää” yrityksenne työntekijöille, joita on ohjeistettu ja jotka lupaavat olla jakamatta tietoa eivätkä käytä tietoa missään tarkoituksessa, jota sopimus ei salli. Ette saa muuttaa, poistaa, vääristää tai muokata mitään vastaanottamaanne Luottamuksellista Tietoa.

 


TAVARAMERKIT JA PALVELUMERKIT

Kaikki tuotteiden tai palveluiden nimitykset, joita käytetään Verkkosivulla, ovat Yrityksen tavaramerkkejä ellei toisin mainita. Kolmannet osapuolet saavat käyttää Yrityksen tavaramerkkiä vain Yrityksen ennakkoon antamalla kirjallisella luvalla ja asianmukaisella hyväksynnällä.

 


KOLMANNEN OSAPUOLEN  KOMMENTIT VERRKOSIVULLA

Käyttäjä tai kolmas osapuoli saa silloin tällöin julkaista mielipiteen tai tietoa tietyissä verkkosivun osissa. Yritys voi, mutta ei ole velvollinen, valvoa tai tarkastaa jokaisen sellaisen viestin tai tiedon. Yritys ei ole velvollinen koskien kyseisen tiedon oikeellisuutta, sopivuutta, laillisuutta tai omistajuutta. Yritys irtisanoutuu selvästi kaikesta vastuusta liittyen kyseisiin kolmannen osapuolen kommentteihin liittyen kunnianloukkaukseen rikos- tai siviilioikeudessa, immateriaalioikeudellisiin rikkomuksiin, tietosuojaan, epäsiveellisyyteen tai muihin lain osa-alueisiin.

 


LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUILLE

Tämä verkkosivusto voi sisältää käyttäjälle hyödyllisiä linkkejä nettisivustoille, joita ylläpitävät muut yritykset, yksityiset tai virastot. Nämä linkitetyt verkkosivut eivät ole Yrityksen hallinnassa ja Yritys ei ole vastuullinen kyseisillä verkkosivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta. Yritys ei seuraa tai valvo kyseisiä kolmannen osapuolen verkkosivuja ja muistuttaa siksi, että tällaisilla verkkosivuilla vierailu ja niiden käyttö on omalla vastuulla.

 


LINKIT YRITYKSEN VERKKOSIVUILLE

Jokaisen osapuolen, joka aikoo julkaista linkin tälle tai jollekin toiselle verkkosivulle, tulee tiedottaa jokaisesta tällaisesta linkistä Yritykselle ennakkoon.

 


VAPAUTUS TAKUUVASTUUSTA

YRITYS PITÄÄ VERKKOSIVUN ”NYKYISESSÄ KUNNOSSA”. YRITYS EI ANNA MINKÄÄNLAISIA SITOUMUKSIA TAI TAKUITA, SUORIA TAI EPÄSUORIA, KOSKIEN VERKKOSIVUN TOIMINTAA TAI SEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA, MATERIAALIA  JA/TAI TUOTTEITA, JOTKA OVAT TÄLLÄ VERKKOSIVULLA. SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA LAAJIMMISSA PUITTEISSA YRITYS IRTISANOUTUU KAIKESTA TAKUUVASTUUSTA, SUORASTA TAI EPÄSUORASTA MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETTUNA EPÄSUORIIN TAKUISIIN MYYVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA/TAI EI-LOUKKAAVUUDESTA. 
YRITYS EI MYÖSKÄÄN TAKAA TÄLLÄ VERKKOSIVULLA OLEVAN MATERIAALIN TAI PAVELUIDEN OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. YRITYS VOI KOSKA TAHANSA JA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA TEHDÄ MUUTOKSIA TÄLLÄ VERKKOSIVULLA OLEVAAN MATERIAALIIN TAI KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN JA HINTOIHIN. TÄLLÄ VERKKOSIVULLA  OLEVA MATERIAALI JA PALVELUT VOIVAT OLLA VANHENTUNEITA EIKÄ YRITYS SITOUDU PÄIVITTÄMÄÄN NIITÄ. VERKKOSIVULLA JULKAISTAVA TIETO VOI VIITATA TUOTTEISIIN, OHJELMIIN TAI PALVELUIHIN, JOITA EI OLE ENÄÄ SAATAVILLA MAASSANNE. NEUVOTELKAA YRITYKSEN EDUSTAJAN KANSSA ALUEELLANNE SAATAVILLA OLEVISTA TUOTTEISTA, OHJELMISTA JA PALVELUISTA. SOVELLETTAVA LAKI EI MAHDOLLISESTI SALLI EPÄSUORAN TAKUUVASTUUN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄMAINITTU POIKKEUS EI OLE TEILLE VOIMASSA.

 


VAHINKOVASTUUN RAJOITUS

YRITYS EI OLE VASTUULLINEN MINKÄÄNLAISISTA HAITOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETTUNA SUORIIN, EPÄSUORIIN JA ENNAKOIMATTOMIIN VAHINKOIHIN, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO YRITYKSELLE ILMOITETTU KYSEISISTÄ VAHINGOISTA.

 


SOVELLETTAVA LAKI

Tämä verkkosivu on lähtöisin ja sitä yläpidetään Yhdysvalloissa, eikä Yritys tee sitoumuksia koskien oikeutta päästä verkkosivulle tai käyttää sitä tai materiaaleja muista maista käsin. Pääsy on kielletty maissa, joissa materiaalit ovat laittomia. USA:n ulkopuolelta verkkosivua käyttävät käyttäjät tekevät sen omalla vastuullaan ja ovat vastuussa amerikkalaisten vientiä koskevien lakien ja muiden kyseisessä maassa sovellettavien lakien noudattamisesta. Näitä ehtoja valvotaan ja niitä tulkitaan Pennsylvanian (Commonwealth of Pennsylvania) osavaltion lakien mukaan eikä minkään periaatteiden anneta vaikuttaa lain valintaan.

 


REVISIOT

Yritys voi koska tahansa, ilman varoitusta, kokonaan tai osittain muuttaa tai poistaa sisältöä tältä verkkosivulta. Yritys voi koska tahansa muuttaa tai korjata käyttöehtojaan päivittämällä tätä tiedoksiantoa. Tietyt määräykset näissä käyttöehdoissa voidaan korvata erikseen muotoilluilla juridisilla asetuksilla tai ehdoilla, jotka on laitettu määrätyille sivuille tällä verkkosivulla.