GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. Anvendelsesområde


Disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alt salg fra Saint-Gobain Abrasives A/S, CVR-nr. 69931413, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, (herefter Abrasives) som sælger og ordregiveren som køber (herefter Kunden).


2. Tilbud


Et af Abrasives afgivet tilbud til Kunden er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. En aftale mellem Abrasives og Kunden foreligger først, når Kunden skriftligt har accepteret Abrasives´ tilbud.


3. Ordrebekræftelse


En ordrebekræftelse er bindende, hvis Kunden ikke har rejst skriftlig indsigelse herom over for Abrasives senest 8 dage efter Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen.


4. Informationer om Abrasives produkter


Abrasives vil efter bedste evne og uden beregning give informationer til Kunden om Abrasives produkter og disses funktioner. Abrasives påtager sig ingen forpligtelser og intet ansvar for så vidt angår Kundens benyttelse af sådanne informationer samt angående opnåede resultater angående brugen af produkterne.


5.Priser


De priser, som Abrasives har oplyst, er baseret på de på henholdsvis tilbuds- og ordrebekræftelses-datoen gældende priser inklusive relaterede afgifter, skatter mv. men eksklusive moms. Abrasives forbeholder sig ret til at ændre priserne, såfremt der inden levering pålægges nye og/eller forøgede omkostninger som følge af ændringer
i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser og lignende. Priserne er oplyst iht. tilbud eller iht. Abrasives´ til enhver tid gældende prisliste (excl. moms) og med hensyntagen til eventuelle abatter og/eller kvantumsbetingelser.


6.Levering
Abrasives kan efter eget valg foretage del-leverancer, medmindre
Abrasives skriftligt har bekræftet samlet levering. Abrasives
forbeholder sig ret til at opkræve Kunden et leveringsgebyr. Den af Abrasives angivne leveringstid/leveringstidspunkt er vejledende.


7.Betalingsbetingelser og Fakturering


Betaling skal være Abrasives i hænde senest på den i Abrasives´ faktura angivne forfaldsdato. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, så beregner Abrasives renter af det til enhver tid skyldige beløb med 1,0% per måned og i øvrigt i henhold til Rentelovens regler. Renter debiteres Kundens konto hos Abrasives og skal betales forud for alle
andre skyldige beløb. Abrasives forbeholder sig retten til at foretage delfaktureringer.


8. Ejendomsret


Abrasives beholder ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele købesummen incl. moms og eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt.

9. Købers pligt til at modtage det købte


Når leveringstiden er inde, så er Kunden forpligtet til at modtage de købte produkter. Hvis Kunden undlader at modtage de købte produkter, så er Kunden på trods heraf forpligtet til at foretage betaling til Abrasives senest på forfaldsdagen. Hvis Kunden undlader at modtage de købte produkter indenfor en rimelig tid efter at have været opfordret dertil, så kan Abrasives hæve købet og kræve erstatning. Endvidere finder bestemmelserne i Købeloven anvendelse.


10. Mangler og Reklamationer


10.1 Kunden er straks ved leveringen forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på at konstatere eventuelle
mangler ved det leverede, herunder eventuel manglende mængde. Reklamation skal ske skriftligt til Abrasives inden 8 dage efter, at leveringen har fundet sted. I modsat fald mister Kunden muligheden
for at reklamere.
10.2 Abrasives forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdatoen at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale og/eller fremstilling. Afhjælpning sker efter Abrasives´ eget valg ved reparation eller omlevering. Alternativt til førnævnte er Abrasives berettiget til at udstede kreditnota til Kunden
for så vidt angår den aftalte købesum for de fejlbehæftede produkter til fuld og endelig afgørelse af afhjælpningsforpligtelsen.

 

10.3 Reklamationer vedrørende fejlbehæftede produkter, jf. punkt
10.2, skal foretages skriftligt over for Abrasives uden ugrundet ophold efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden undlader dette, så mister Kunden ret til afhjælpning iht. punkt 10.2.
10.4 Abrasives afgør, hvor afhjælpning skal finde sted. Hvis
afhjælpning skal ske ved returnering til Abrasives, så skal de mangelfulde produkter på forlangende sendes fragtfri til Abrasives og for Kundens risiko. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for
Abrasives regning og risiko.
10.5 Hvis Abrasives ikke foretager afhjælpning indenfor rimelig tid
efter, at Kunden har reklameret iht. punkt 10.1 eller 10.3, så kanKunden ved forudgående skriftlig meddelelse til Abrasives hæve købet for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
10.6 I tilfælde af Kundens ophævelse iht. punkt 10.5 er Kunden berettiget til at kræve en allerede betalt købesum for den mangelfulde del af leverancen tilbagebetalt fra Abrasives. I øvrigt kan Kunden ikke kræve erstatning fra Abrasives.
10.7 Udover hvad der er nævnt i dette punkt 10. kan Kunden ikke gøre andre beføjelser gældende over for Abrasives som følge af mangler
ved det leverede.


11. Returnering


Hvis Kunden har fortrudt sit køb hos Abrasives, så kan Abrasives
tilbagetage det leverede, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a. Tilbagetagelse skal være aftalt på forhånd og skriftligt mellem
Kunden og Abrasives.
b. Produkterne skal være komplet, ubrugt og i salgsbar stand.
c. Produkterne skal være i ubeskadiget og original emballage.
d. Retur-leverancen skal være specificeret og sorteret.
e. Produkterne skal være dokumenteret købt hos Abrasives
via ordrebekræftelse, følgeseddel, faktura og pakkelabel.
f. Produkterne må ikke være udgået af Abrasives´
lagersortiment.
g.Produkter kan returneres i maksimalt 90 dage efter levering.
Det er Abrasives, som afgør, om de ovennævnte betingelser er
opfyldt.
Abrasives tilbagetager ikke produkter, der er solgt som rest- eller
kampagne-varer og ej heller ikke-lagervarer.


12.Force Majeure


Parterne er ansvarsfri overfor hinanden, hvis følgende
omstændigheder medfører, at en aftale ikke kan opfyldes eller gør
en opfyldelse urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt, generalstrejke,
brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, vareknaphed,
restriktioner af drivkraft, naturkatastrofer, epidemier og enhver
anden omstændighed, som parterne ikke er herre over. Førnævnte
gælder også mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
tredjemand, såfremt dette skyldes en eller flere af de førnævnte
omstændigheder.


13.Forbehold


Abrasives tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede varer,
leverancesvigt fra tredjepart og lignende.


14.Embargo og økonomiske sanktioner


Kunden forpligter sig til ikke at videresælge eller i øvrigt at anvende
de fra Abrasives´ købte produkter i strid med danske, europæiske og/
eller internationale regler om Embargo og økonomiske sanktioner.


15.Lovvalg og Værneting


Enhver tvist, som måtte opstå angående samhandelsforholdet,
herunder om disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser skal
afgøres efter dansk ret, dog undtaget reglerne i den internationale
købelov (CISG).
Enhver af parterne kan indbringe en tvist for de ordinære danske
domstole med Københavns Byret som første instans.